Regulamin

Regulamin treningów personalnych oraz korzystania z kursu z trenerem Pauliną Jopek – Cholewa (Trening Zdrowotny – Paulina Jopek)

OBJAŚNIENIE POJĘĆ:

 1. Trener – Paulina Jopek – Cholewa (Trening Zdrowotny – Paulina Jopek), ul. Kobierzyńska 66/3, 30-363 Kraków.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła z Trenerem umowę o udział w treningach personalnych bądź korzystania z Kursu i zaakceptowała wszelkie warunki umowy, regulaminu oraz spełnia niezbędne wymagania do udziału w treningach personalnych.
 3. Trenujący – Klient, będący uczestnikiem Treningu Personalnego.
 4. Fundamental Movements, FUNctional Flow – autorski rodzaj Kursu lub Programu o nazwie Fundamental Movements, FUNctional Flow opracowany, stworzony i oferowany przez Trenera.
 5. Kurs, Program – autorski zestaw ćwiczeń opracowany przez Trenera, oferowany w formie skryptu z dokładnymi opisami ćwiczeń, zdjęciami do ćwiczeń lub/ i filmikami prezentującymi technikę wykonania ruchu, dostępny na Stronie internetowej.
 6. Webinar lub Webinarium – transmisja internetowa prowadzona przez Trenera, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności o tematyce treningowej lub/ oraz zdrowotnej.
 7. Trening lub Trening Personalny – indywidualne ćwiczenia fizyczne, które wykonywane są pod okiem i opieką wykwalifikowanego Trenera, w systemie 1:1.
 8. Strona internetowa – strona Trenera prowadzona pod adresem: www.trening-zdrowotny.pl
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa warunki uczestnictwa w treningach personalnych, korzystania z Kursu, oraz porządek i zasady, które Klient jest obowiązany przestrzegać podczas treningów personalnych oraz w ramach korzystania z Kursów. Akceptacja postanowień Regulaminu jest jednym z warunków uczestnictwa w treningach personalnych oraz korzystania z Kursów. Klienta obowiązuje treść Regulaminu, z którym się zapoznał i zaakceptował w momencie zawarcia Umowy z Trenerem bądź rozpoczęcia korzystania z Kursu lub Programu.
 10. Umowa – zgodne porozumienie stron (klienta oraz Trenera) w przedmiocie organizacji przez Trenera treningów personalnych oraz udziału Klienta w treningach personalnych bądź korzystania z Kursu.
 11. Administrator – oznacza Trenera, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 12. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, których dotyczy zbieranie oraz przetwarzanie na mocy Umowy bądź w związku z korzystaniem z Kursu.
 13. ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
 14. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).

PRZEDMIOT USŁUGI

 1. Przedmiotem usługi jest:

a) pakiet treningów personalnych, który:

 • jest ważny maksymalnie 3 miesiące od dnia nabycia,
 • obejmuje 10 treningów;
 • obejmuje opiekę trenerską – indywidualny dobór ćwiczeń pod aktualne zdolności motoryczne i postawę ciała Trenującego, przeprowadzanie Treningu 1:1, pomoc w trakcie Treningu oraz kontrola poprawności wykonywania ćwiczeń.

lub

 b) Kurs

lub

c) Webinar

lub

 d) Program

 1. Przedmiotem usługi jest sam udział w treningach personalnych, Kursie, Programie lub Webinarium, a nie osiągnięcie konkretnego rezultatu.
 2. Trener zastrzega, że nie jest w stanie zagwarantować osiągnięcia pożądanego przez Klienta efektu w zakresie wypracowania określonej sylwetki, kondycji, mięśni czy spalenia tkanki tłuszczowej itp. Tym samym Klient zawiera umowę, w której Trener zobowiązany jest to należytej staranności, a nie jest to umowa uzyskania konkretnego rezultatu.
 3. Szczegółowy plan treningów personalnych jest ustalany indywidualnie przez Trenera wraz z Trenującym.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do Trenera pod nr telefonu 508 959 830 lub na adres e – mail [email protected]

TRENER

 1. Treningi personalne prowadzone są przez certyfikowanego trenera Paulinę Jopek – Cholewa lub (za zgodą Trenującego) powierzane do wykonania innym trenerom personalnym, pod warunkiem zapewnienia ich właściwych do rodzaju Treningu kwalifikacji.
 2. Ćwiczenia w ramach Kursu prezentowane są certyfikowanego trenera Paulinę Jopek – Cholewa.

WARUNKI KORZYSTANIA Z TRENINGÓW PERSONALNYCH, KURSU ORAZ PROGRAMU

 1. Klient jest pełnoletni (ukończył 18 lat) i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient akceptuje postanowienia umowy, regulaminu oraz innych, dodatkowych dokumentów (załączników).
 3. Klient wykupi usługę pakietu treningów personalnych, dostępu do Kursu lub Programu.
 4. Klient ma pełną świadomość, iż w ramach uczestnictwa w treningach personalnych oraz wykonywania ćwiczeń prezentowanych w ramach Kursu, Programu wystawia swój organizm na wysiłek fizyczny.
 5. Klient zdaje sobie sprawę z tego, że może doznać ewentualnych kontuzji, skaleczeń, otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także innych niedogodności związanych z wysiłkiem fizycznym.
 6. Klient ma obowiązek poinformować Trenera, o wszelkich wiadomych Klientowi przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach.
 7. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach personalnych lub Kursie oraz brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa w treningach personalnych, Kursie lub Programie (podjęcia aktywności fizycznej).
 8. Klient ma obowiązek skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem treningów personalnych bądź Kursu.
 9. Klient, w przypadku chęci zaprzestania dalszej współpracy z Trenerem, ma obowiązek zgłosić ten fakt Trenerowi minimum na 5. treningów przed końcem pakietu.
 10. Pierwszy pakiet treningowy (10 spotkań) trwa adekwatnie długo do ustalonych odgórnie „stałych” godzin spotkań + dwa tygodnie. Przykładowo: jeśli tygodniowo liczba treningów wynosi: 1 to czas trwania pakietu wynosi: 10 tygodni + 2 tygodnie. Po tym terminie ważność pakietu wygasa, bez możliwości przeniesienia pozostałych treningów na późniejszy okres.
 11. Istnieje możliwość zakupu przedłużenia pakietu, jeśli minął jego termin ważności, a treningi nie zostały wykorzystane we wskazanym okresie. Przedłużenie pakietu o tydzień wynosi 100 zł.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRENINGÓW

 1. Każdy Trening Personalny trwa 60 minut.
 2. W przypadku Klientów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają współpracę z trenerem, rozpoczęcie ćwiczeń poprzedza wywiad medyczny (stan zdrowia, styl życia, test sprawnościowy, aktualna dieta, cel) oraz wstępny test zdolności ruchowych. Pierwsze spotkanie traktowane jest jako jeden trening z pakietu treningów.
 3. Treningi odbywają się w Trening Zdrowotny STUDIO, ul. Tadeusza Rejtana 5/1, 30-510 Kraków.
 4. Trenujący stosuje się do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od Trenera.
 5. Trenujący ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie ręcznik oraz strój i obuwie sportowe, odpowiednie do podejmowanych aktywności fizycznych.
 6. Trenujący powinien być wyposażony w wodę podczas każdorazowego Treningu.
 7. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków, cukierki z dekstrozą).
 8. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia Treningu Personalnego, w przypadku gdy Trenujący będzie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. W takim wypadku Trener ma prawo odmówić przeprowadzenia Treningu Personalnego, a Trening Personalny zostanie uznany za zrealizowany i Trenującemu nie przysługuje zwrot opłaty za dany Trening.
 9. W przypadku udostępnienia Trenującemu sprzętu do trenowania przez Trenera, Trenujący szanuje wyposażenie i urządzenia Trenera, a udostępniony mu sprzęt i akcesoria stara się zachować w niepogorszonym stanie.
 10. Wszelkie dolegliwości pojawiające się w trakcie Treningu Personalnego Trenujący zgłasza niezwłocznie Trenerowi.
 11. Trenujący informuje Trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, fizycznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg Treningu, dopasowanie rodzaju i intensywności ćwiczeń do stanu zdrowia Trenującego.
 12. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Trenującego podczas Treningu, może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach Treningi Personalne mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 13. Trener uprawniony jest do odmowy przeprowadzenia Treningu Personalnego z powodu naruszenia przez Trenującego postanowień Umowy, Regulaminu, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachowującemu się w sposób agresywny, wulgarny, znajdującemu się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku konkretny trening uznaje się za zrealizowany. Trenującemu nie przysługuje zwrot opłaty za dany Trening.
 14. Trenujący podpisuje się na karcie treningowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) po każdym wykonanym Treningu.
 15. Trenujący powinien stawiać się punktualnie na umówionych zajęciach. Zalecane jest przybycie minimum 10 min wcześniej, celem przygotowania się do Treningu oraz przeprowadzenia rozgrzewki.
 16. Jeżeli Trening Personalny rozpocznie się z opóźnieniem z winy Trenującego, trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności.
 17. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Trenera, trening zostanie wydłużony o czas niepunktualności lub czas spóźnienia zostanie „odrobiony” w innym terminie, dogodnym dla obu 3 stron. W przypadku Treningu Personalnego wykupionego w ramach pakietu, termin ten może wykraczać poza trzymiesięczny okres ważności pakietu. Ewentualnie Trenujący będzie mógł ubiegać się o zwrot opłaty proporcjonalny do niewykorzystanego czasu opóźnienia Treningu.
 18. Grafik Treningów Personalnych (w ramach pakietu) zostaje ułożony w porozumieniu z Trenującym na „stałe” (z góry umówione dni tygodnia i godziny), chyba że zostanie zmieniony przez Trenującego lub Trenera za zgodą drugiej Strony.
 19. Jeżeli Trenujący nie ma ustalonych „stałych” terminów treningów – terminy zajęć ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem lub w inny indywidualnie ustalony z Trenerem sposób.

ODWOŁANIE TRENINGU

 1. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony (Trenującego i Trenera) z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie. Trening będzie przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron.
 2. W przypadku odwołania Treningu przez Trenującego w dniu jego planowanego przeprowadzenia, trening uznaje się za zrealizowany. Trenującemu nie przysługuje zwrot opłaty za dany trening.
 3. W przypadku niestawienia się Trenującego na umówionym Treningu, trening uznaje się za zrealizowany. Trenującemu nie przysługuje zwrot opłaty za dany trening.
 4. W przypadku niestawienia się Trenera na umówionym Treningu trening będzie przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron oraz Trenujący otrzyma dodatkowo jeden Trening bezpłatnie. Realizacja przełożonego Treningu może wykraczać poza okres ważności pakietu.
 5. W przypadku odwołania treningu/ treningów przez Klienta w danym pakiecie, Klient ma obowiązek odrobić zaległe treningi w czasie trwania pakietu. Po upływie tego okresu nieodbyte treningi przepadają.
 6. W przypadku odwołania treningów przez Trenera zaplanowanych na przestrzeni jednego tygodnia Klient otrzymuje dodatkowy tydzień w ramach możliwości wykorzystania swojego pakietu.

UCZESTNICTWO W KURSIE, PROGRAMIE ORAZ WEBINARIUM

 1. Korzystanie z Kursu lub/ oraz Programu lub/ oraz Webinarium jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Zaktualizowana przeglądarka internetowa.
 2. W celu korzystania z Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu
 3. W celu zawarcia Umowy dot. Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium, należy wejść na Stronę Internetową i dokonać rejestracji konta, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje podane przy rejestracji są prawidłowe. Oczywiste błędy przy podawaniu danych będą sprawdzane i sygnalizowane Klientowi. Niezależnie od powyższego, Klient powinien przeczytać i sprawdzić kompletność oraz prawdziwość swoich danych podanych w trakcie procesu rejestracji.
 5. W celu złożenia zamówienia dot. Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty („Kupuję i płacę”). Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności.
 6. Po dokonaniu rejestracji konta, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji, wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz informacja dotycząca szczegółów płatności za Kurs, Program lub/ oraz Webinarium.
 7. Klient ma możliwość zalogowania się na konto od momentu kliknięcia w link aktywacyjny, zgodnie z punktem powyższym. Dostęp do Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium na Stronie Internetowej jest możliwy dopiero po zaksięgowaniu płatności za Kurs.
 8. Dostęp do Kursu lub/ oraz Programu jest nielimitowany czasowo.
 9. Kurs lub/ oraz Program obejmuje:
  • Dostęp do filmów instruktażowych przedstawiających technikę wykonywania ćwiczeń oraz ilość powtórzeń; lub/ oraz
  • Dostęp do skryptów zawierających informację dotyczące ćwiczeń, w szczególności techniki wykonywania, ilości powtórzeń;
 10. W ramach dostępu do Kursu lub/ oraz Programu Klient ma prawo do konsultacji z Trenerem w zakresie ćwiczeń prezentowanych na Kursie, jeśli 3 Kurs, lub/ oraz Webinarium zawiera taką możliwość w swojej ofercie.
 11. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych do logowania na Stronie Internetowej oraz dostępu do Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium.

ODSTĄPIENIE OD KURSU, PROGRAMU, WEBINARIUM

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w zakresie dostępu do Kursu lub/ oraz Programu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest treść cyfrowa (np. aplikacja cyfrowa), dostarczana bez materialnego nośnika, a Klient wyraził zgodę na dostarczenie tej treści cyfrowej przed upływem terminu 14 dniowego do odstąpienia.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z regulaminem w zakresie Kursu lub/ oraz Programu, pod warunkiem, że nie złożyli Państwo oświadczenia o dostarczeniu Państwu treści cyfrowych bez materialnego nośnika przed upływem terminu 14 dni; w tej sytuacji prawo do odstąpienia wygasa z momentem złożenia takiego oświadczenia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Trenera o swojej decyzji o odstąpieniu od Kursu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Kursu, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Kursu lub/ oraz Programu przed upływem terminu do odstąpienia od Kursu lub/ oraz Programu.
 6. W przypadku odstąpienia od Kursu lub/ oraz Programu zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Trenujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez niego podczas Treningu Personalnego komukolwiek (innym osobom przebywającym w miejscu odbywania Treningu, Trenerowi), jak również w mieniu należącym do innych osób przebywających w miejscu odbywania Treningu, Trenera.
 2. Trenujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia swoich rzeczy. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Trenującego, które nie wyniknęło z winy Trenera.
 3. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezawinione przez niego ewentualne szkody wynikające z niesubordynacji Trenującego, w szczególności w przypadku niezastosowania się do poleceń i instrukcji Trenera , działania sprzecznego z charakterem zajęć, a także działania celowo zmierzającego do wyrządzenia szkody.
 4. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody Trenera jest zabronione.

PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenach Treningów Personalnych ustalana jest indywidualnie z Trenującym w Umowie.
 2. Informacja o cenie Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium dostępna jest na Stronie Internetowej.
 3. Wszystkie ceny są określone w kwocie brutto.
 4. Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności z góry za pakiet Treningów na zasadach określonych w Umowie.
 5. Płatność za Treningi Personalne może być dokonywana gotówką bezpośrednio Trenerowi lub przelewem na konto wskazane przez Trenera. Pierwsza płatność dokonywana jest po pierwszym Treningu Personalnym.
 6. Zaplanowany Trening Personalny może zostać odwołany w przypadku nieodnotowania płatności.
 7. Płatność za Kurs lub/ oraz Program dokonywana jest wyłącznie przelewem na konto wskazane przez Trenera. Dostęp do Kursu lub/ oraz Programu jest możliwy w momencie zaksięgowania płatności na koncie wskazanym przez Trenera.
 8. Zwrot opłaty proporcjonalny do niewykorzystanych treningów, w ramach wykupionego pakietu treningów personalnych, jest możliwy po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie.
 9. O zaistniałej sytuacji Trenujący jest zobowiązany poinformować Trenera.
 10. Jeżeli treningi odbywają się w siłowni/klubie fitness, Trenujący zobowiązany jest dodatkowo (poza ceną Treningu) do wykupienia karnetu/uiszczenia opłaty jednorazowego wejścia do klubu, we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującym cennikiem siłowni/klubu fitness.

REKLAMACJA

 1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi nienależyte wykonywanie Umowy, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient może również złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony Internetowej.
 3. Reklamacja
  • dotycząca Treningu Personalnego powinna zostać zgłoszona ustnie w trakcie świadczenia usługi Treningu Personalnego lub w formie elektronicznej na adres [email protected]
  • Dotycząca Kursu, Programu lub/ oraz Webinarium lub działania Strony Internetowej powinna zostać zgłoszona w formie elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Trener zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji:
  • dotyczącej usługi Treningu Personalnego , Kursu lub/ oraz Programu w ciągu 14 dni od jej złożenia, w formie wybranej przez Klienta.
  • dotyczącej działania Strony Internetowej w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, w formie wybranej przez Klienta.
 5. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • złożenia skargi poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  • złożenia wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.
 6. Dane kontaktowe podmiotów zajmujących się pomocą dla konsumentów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Paulina Jopek – Cholewa (Trening Zdrowotny – Paulina Jopek).
 2. Administrator zapewnia, że podane przez Klienta dane osobowe będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych klientów niezbędnych do świadczenia usług i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, wizerunku, informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń, informacji o stosowanej diecie, itp.
 7. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, usuwania;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw;
 8. Administrator zapewnia, że osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 9. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 10. W związku z działalnością gospodarczą Administrator korzysta z usług innych podmiotów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną,
  • podmiotom trzecim wspierającym Administratora w świadczeniu usług (podwykonawcom).
 11. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe klientów w celu:
  • zawarcia umowy,
  • wykonania postanowień umowy,
  • dalszej rezerwacji i spraw administracyjnych,
  • wykonania obowiązków prawnych,
  • dochodzenia roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego, przesyłania ofert handlowych, promocji oraz innych informacji,
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  • obsługi reklamacji i zgłoszeń,
  • rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
  • zapewnienia kontaktu pomiędzy klientem a Administratorem.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po w/w. okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;
 13. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu świadczenia usług.

Prawa autorskie

 1. Właścicielem praw autorskich do filmów, skryptów, zdjęć, opisów na Stronie Internetowej jest Paulina Jopek – Cholewa (Trening Zdrowotny – Paulina Jopek).
 2. Klient ani jakakolwiek inna osoba trzecia nie ma prawa naruszać praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) do utworów znajdujących się na Stronie Internetowej bądź w przekazanych Klientowi skryptach.

1. TEST SPRAWNOŚCIOWY – porównujesz jedynie własne wyniki, bez presji i wytycznych z
zewnątrz

Przed rozpoczęciem lekcji pierwszej wykonaj test sprawnościowy i zapisz wyniki. Po
ukończeniu programu podejdź do testu ponownie. Dzięki porównaniu własnych wyników
będziesz mogła określić, w jakim stopniu zmieniła się Twoja sprawność.

2. WZORZEC RUCHOWY – praca na co dzień

Pozycje zawarte w programie (szczególnie w rozdziale BACK TO BASICS) są naturalnymi
ruchami ciała ludzkiego, których wykonywanie w sposób prawidłowy powinno Nam
towarzyszyć codziennie. Z racji obecnego stylu życia, ciało często „zapomina”, jak ma
wyglądać poprawnie dany ruch, ucząc się nawykowo pozycji, które serwujemy mu na co
dzień (noszenie torby na jednym ramieniu, noszenie obuwia, pozycje siedzące w nadmiarze).
Jeśli dana pozycja jest dla Ciebie nowa lub sposób jej wykonywania pod kątem technicznym
jest inny niż ten, który stosowałaś dotychczas – postaraj się wracać wielokrotnie do
powyższych pozycji oraz lekcji. Aby dany ruch (wzorzec ruchowy) był automatyczny
(naturalny, bez zastanawiania się nad techniką) potrzeba ok. 12 tygodni, by „zapisał się” na
stałe w Naszym układzie nerwowym (kora mózgowa).
Przykładowo: jeśli na co dzień będziesz starała się poprawnie stać – istnieje większe
prawdopodobieństwo, że ciało będzie czuło się coraz bardziej komfortowo w tej pozycji i
zacznie traktować tę pozycję, jako „naturalną” (wzorzec ruchowy ulegnie nadpisowi i zastąpi
stary).

3. SPRAWNOŚĆ – systematyczność i progresja, ale w zgodzie z ciałem

Lekcje zaprojektowane są w sposób progresywny – każda kolejna lekcja bazuje na wiedzy i
umiejętnościach z lekcji wcześniejszych (rozdział BACK TO BASICS oraz PROGRESSION OF
SKILLS). Ma to za zadanie sukcesywnie i stopniowo podnieść Twoją świadomość ciała oraz
sprawność do poziomu, dzięki któremu ostatni rozdział (HAVE FUN) będzie dobrą zabawą, ze
skupieniem się na szczegółach (płynność, lekkość i gracja ruchu). Dobrym rozwiązaniem jest
rozpoczęcie programu od lekcji pierwszej, a następnie podążanie w kolejności do lekcji 24.
Rozdział drugi (PROGRESSION OF SKILLS, lekcje: 7 – 18) skupia się na progresywnym
kształtowaniu zdolności motorycznych oraz zdolności ruchowych stawów – wraz z kolejną
lekcją poziom trudności ulega zwiększeniu (przez wydłużenie czasu trwania danego
ćwiczenia, zwiększenie ilości serii lub poziomu trudności w kontekście samej pozycji). Aby
proces zwiększania sprawności ciała miał możliwość zaistnieć, warto:

 • trenować wraz z programem FUNctional Flow 2-4 razy w tygodniu (w zależności od
  poziomu zaawansowania i poziomu zmęczenia);
 • brać pod uwagę ewentualne przerwy w procesie treningowym: przerwa tygodniowa, mająca miejsce co miesiąc/ dwa na przestrzeni pracy z programem – nie powinna zaburzyć procesu poprawy sprawności. Natomiast przerwy dłuższe niż tydzień oraz
  częściej występujące niż co miesiąc mogą spowolnić lub zatrzymać proces, a nawet doprowadzić do regresu;
 • pracować zgodnie z kolejnością lekcji, ale nader wszystko traktować swoje ciało jako
  przewodnika: jeśli na danym etapie wystąpi trudność pod kątem progresowania (lekcja
  będzie zbyt ciężka, przerwa pomiędzy seriami zbyt krótka, ćwiczenie zbyt skomplikowane
  mimo poziomu 1) – daj sobie czas: wróć do dwóch poprzednich lekcji i kontynuując
  kolejność, dojdź ponownie do „trudnej” lekcji, aż wykonanie jej będzie możliwe;
 • w trakcie lekcji daj sobie prawo do:
   • wykonywania przerw w trakcie danego ćwiczenia, jeśli zabraknie sił – ale postaraj się
    wykonać jeszcze dwa powtórzenia,
   • zatrzymywania lekcji w trakcie przejścia pomiędzy seriami lub ćwiczeniami, by
    wydłużyć przerwę – ale nie wydłużaj jej ponad minutę;
   • zrezygnowania z niej, jeśli jest zbyt trudna – ale wróć do niej po uprzednim,
    ponownym przerobieniu dwóch wcześniejszych lekcji;
 • Lekcje w liczbie 24. nie muszą oznaczać dwudziestu czterech treningów – jeśli bazowałaś
  w 70% na poziomie pierwszym podczas programu – polecam przejść program wykonując
  w większości drugi poziom ćwiczeń, by ćwiczenia z programu sprawiały Ci jak najmniej
  trudności, a dawały jak najwięcej zabawy i przyjemności.

Życzę owocnej nauki i dobrej zabawy!