Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”. W niniejszym dokumencie znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa będzie się rozwijać, wraz z nią ewoluować będzie także ta Polityka Prywatności, którą właśnie Pani/Pan czyta. Być może również zmianie ulegnie prawo lub powstaną nowe technologie, których rozwój przyczyni się do zmiany treści tego dokumentu. Dlatego zachęcamy Panią/Pana do odwiedzania zakładki Polityka Prywatności, regularnie, tak często, jak to tylko możliwe.

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Paulina Jopek – Cholewa (Trening Zdrowotny – Paulina Jopek) (dalej „Trener”). Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych? Oto dane kontaktowe, pod którymi uzyska Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje: adres e – mail: [email protected] adres pocztowy: Paulina Jopek-Cholewa, ul. Kobierzyńska 66/3, 30-363 Kraków

 1. Skąd Trener ma Pani/Pana dane?

Trener otrzymał od Pani/Pana dane podczas kontaktu z Trenerem w sprawie oferty w trakcie przesłania wiadomości e – mail lub w trakcie wizyty na stronie internetowej www.trening-zdrowotny.pl, w szczególności w trakcie przesłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Trenera? Trener przetwarza Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 1. w celu zawarcia umowy z Trenerem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie zawartej z Trenerem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu obsługi zgłoszeń, które są przez Panią/Pana kierowane do Trenera (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 4. w celu obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka zostanie przez Panią/Pana złożona (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 5. w celu przetwarzania Pani/Pana danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celu kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. w celu zarządzania stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. w celu wykorzystywania cookies na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 9. w celu nawiązania wzajemnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)
 10. w celu zamieszczenia komentarza na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO) Wszelkie podane przez Pana/Panią dane wrażliwe, tj. dane dotyczące np. stanu Pani/Pana zdrowia, są przetwarzane przez Trenera na podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Trener przetwarza też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 11. prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 12. kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności (za Pani/Pana zgodą) przez e-mail;
 13. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych;
 14. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i dowodowych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 15. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej;
 16. tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Trener będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy: Paulina Jopek-Cholewa, ul. Kobierzyńska 66/3, 30-363 Kraków lub osobiście. Proszę wybrać dogodny dla siebie sposób.

 

 1. Czy musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe?

 

Trener wymaga podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby można było wysłać wiadomość za pośrednictwem strony internetowej – formularza kontaktowego:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety Trener nie będzie mógł się skontaktować z Panią/Panem w ten sposób. Z administratorem można się jednak skontaktować e-mailem. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Trener może wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 1. Komu udostępniane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w obszarze Unii Europejskiej:
  • osobom współpracującym z Trenerem na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • podmiotom, które wspierają Trenera w świadczeniu usług,
  • podmiotom, które zapewniają Trenerowi obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
  • podmiotom, które zapewniają Trenerowi obsługę informatyczną,
  • podmiotom, które zapewniają Trenerowi obsługę prawną.
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej Niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii informatycznych. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA np. Google, Facebook, Instagram. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE. Trener udostępnia tylko te dane osobowe, które umożliwiają wymienionym partnerom świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Pani/Pana dane, można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie, przykładowo:

 

 1. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Trenera w zakresie przetwarzanych danych?

Trener gwarantuje spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj.

 1. prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 4. prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Trener przetwarzał Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań. Jeżeli Pani/Pana zdaniem Trener ma nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, żebyś Trener je usunął, ponieważ są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 1. a) sprzeciw marketingowy – ma Pani/Pan sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, Trener zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
 2. b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest Trenerowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; należy wtedy wskazać Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Trener przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pani/Pana dane są Trenerowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, c) prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymywać od Trenera w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Trenera Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu wykonania swoich praw, proszę kierować swoje żądania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy: Paulina Jopek-Cholewa, ul. Kobierzyńska 66/3, 30-363 Kraków VII. Jak długo przechowywane są Pani/Pana dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • zapobieganie oszustwom i przestępczości,
 • statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Trener przechowuje Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Trener będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). IX. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych Ciasteczka Trener dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było przyjazne dla użytkowników, a oferta dostosowana do oczekiwań klientów. W celu zapewnienia jak największej wygody i bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej są na niej wykorzystywane pliki cookies, które przechowują w pamięci urządzenia użytkownika informacje o jego aktywności w serwisie internetowym. W trosce o prywatność klientów i zachowanie otwartych relacji informuję, że korzystając ze strony internetowej, o której mowa wyżej wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez serwis internetowy plików cookies. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zablokowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre funkcje usługi serwisów internetowych nie będą poprawnie działać. Czym są pliki cookies Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputer, netbook, tablet, smartfon), w których przechowywane są informacje o użytkowniku danego serwisu internetowego i historii jego dotychczasowych odwiedzin. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę serwisu internetowego, który je zapisał, maksymalny czas przechowywania ich w pamięci urządzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji ani ustalania tożsamości użytkowników. Do czego się wykorzystuje pliki cookies Pliki cookies wykorzystywane są przez serwisy internetowe do automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwer, co umożliwia dostosowanie zawartości wyświetlanych stron internetowych do jego preferencji i potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Mogą być one odczytywane przez Trenera („cookies” własne), które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Trener („cookies” zewnętrzne). Do czego wykorzystywane są pliki cookies? Trener wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • rozpoznanie użytkownika, który już wcześniej odwiedzał serwis internetowy;
 • dostosowanie zawartości oraz treści stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacja użyteczności serwisu internetowego;
 • zapamiętanie ustawień i opcji wybranych przez użytkownika oraz historii odwiedzonych stron w serwisie internetowym w celu rekomendacji treści;
 • realizacja procesów koniecznych do prawidłowego działania wszystkich funkcji serwisu internetowego;
 • zapewnienie niezawodności serwisu internetowego, bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu internetowego, w szczególności tych, które są odpowiedzialne za weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • zbieranie anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 • wymiana informacji z zewnętrznymi serwisami internetowymi świadczącymi usługi wzbogacające stron internetowych (wtyczki społecznościowe serwisów Facebook, Google+, YouTube, Instagram).

Zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików cookies. Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika. Jednak użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zapisaniu w pamięci urządzenia. Użytkownik może również w każdej chwili całkowicie usunąć dotychczasowe pliki cookies. Informacje o sposobach i możliwościach zmiany domyślnych ustawień plików cookies oraz funkcji ich usuwania dostępne są w plikach pomocy przeglądarki internetowej i na stronach internetowych jej wydawcy. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Google Analytics W celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (dalej„Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania zestrony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tzw. maskowanie IP). Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; w takim wypadku jednak nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Panią/Pana ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarek. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics. Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Pani/Pana adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Pani/Pana osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby. Plugin Strona internetowa www.trening-zdrowotny.pl zawiera wtyczki do następujących serwisów:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Plugin Facebooka, Instagrama i Youtube na stronie jest oznaczony logo Facebook, Instagram i Youtube. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z profilem na serwerze Facebooka, Instagrama i z kanałem na Youtube. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę Trenera ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedza Pani/Pan stronę Trenera będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jest Pani/Pan zalogowana/y, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują Trenerowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Jeżeli nie chce Pani/Pan aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące wizyt na stronie Trenera to rekomendujmy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

1. TEST SPRAWNOŚCIOWY – porównujesz jedynie własne wyniki, bez presji i wytycznych z
zewnątrz

Przed rozpoczęciem lekcji pierwszej wykonaj test sprawnościowy i zapisz wyniki. Po
ukończeniu programu podejdź do testu ponownie. Dzięki porównaniu własnych wyników
będziesz mogła określić, w jakim stopniu zmieniła się Twoja sprawność.

2. WZORZEC RUCHOWY – praca na co dzień

Pozycje zawarte w programie (szczególnie w rozdziale BACK TO BASICS) są naturalnymi
ruchami ciała ludzkiego, których wykonywanie w sposób prawidłowy powinno Nam
towarzyszyć codziennie. Z racji obecnego stylu życia, ciało często „zapomina”, jak ma
wyglądać poprawnie dany ruch, ucząc się nawykowo pozycji, które serwujemy mu na co
dzień (noszenie torby na jednym ramieniu, noszenie obuwia, pozycje siedzące w nadmiarze).
Jeśli dana pozycja jest dla Ciebie nowa lub sposób jej wykonywania pod kątem technicznym
jest inny niż ten, który stosowałaś dotychczas – postaraj się wracać wielokrotnie do
powyższych pozycji oraz lekcji. Aby dany ruch (wzorzec ruchowy) był automatyczny
(naturalny, bez zastanawiania się nad techniką) potrzeba ok. 12 tygodni, by „zapisał się” na
stałe w Naszym układzie nerwowym (kora mózgowa).
Przykładowo: jeśli na co dzień będziesz starała się poprawnie stać – istnieje większe
prawdopodobieństwo, że ciało będzie czuło się coraz bardziej komfortowo w tej pozycji i
zacznie traktować tę pozycję, jako „naturalną” (wzorzec ruchowy ulegnie nadpisowi i zastąpi
stary).

3. SPRAWNOŚĆ – systematyczność i progresja, ale w zgodzie z ciałem

Lekcje zaprojektowane są w sposób progresywny – każda kolejna lekcja bazuje na wiedzy i
umiejętnościach z lekcji wcześniejszych (rozdział BACK TO BASICS oraz PROGRESSION OF
SKILLS). Ma to za zadanie sukcesywnie i stopniowo podnieść Twoją świadomość ciała oraz
sprawność do poziomu, dzięki któremu ostatni rozdział (HAVE FUN) będzie dobrą zabawą, ze
skupieniem się na szczegółach (płynność, lekkość i gracja ruchu). Dobrym rozwiązaniem jest
rozpoczęcie programu od lekcji pierwszej, a następnie podążanie w kolejności do lekcji 24.
Rozdział drugi (PROGRESSION OF SKILLS, lekcje: 7 – 18) skupia się na progresywnym
kształtowaniu zdolności motorycznych oraz zdolności ruchowych stawów – wraz z kolejną
lekcją poziom trudności ulega zwiększeniu (przez wydłużenie czasu trwania danego
ćwiczenia, zwiększenie ilości serii lub poziomu trudności w kontekście samej pozycji). Aby
proces zwiększania sprawności ciała miał możliwość zaistnieć, warto:

 • trenować wraz z programem FUNctional Flow 2-4 razy w tygodniu (w zależności od
  poziomu zaawansowania i poziomu zmęczenia);
 • brać pod uwagę ewentualne przerwy w procesie treningowym: przerwa tygodniowa, mająca miejsce co miesiąc/ dwa na przestrzeni pracy z programem – nie powinna zaburzyć procesu poprawy sprawności. Natomiast przerwy dłuższe niż tydzień oraz
  częściej występujące niż co miesiąc mogą spowolnić lub zatrzymać proces, a nawet doprowadzić do regresu;
 • pracować zgodnie z kolejnością lekcji, ale nader wszystko traktować swoje ciało jako
  przewodnika: jeśli na danym etapie wystąpi trudność pod kątem progresowania (lekcja
  będzie zbyt ciężka, przerwa pomiędzy seriami zbyt krótka, ćwiczenie zbyt skomplikowane
  mimo poziomu 1) – daj sobie czas: wróć do dwóch poprzednich lekcji i kontynuując
  kolejność, dojdź ponownie do „trudnej” lekcji, aż wykonanie jej będzie możliwe;
 • w trakcie lekcji daj sobie prawo do:
   • wykonywania przerw w trakcie danego ćwiczenia, jeśli zabraknie sił – ale postaraj się
    wykonać jeszcze dwa powtórzenia,
   • zatrzymywania lekcji w trakcie przejścia pomiędzy seriami lub ćwiczeniami, by
    wydłużyć przerwę – ale nie wydłużaj jej ponad minutę;
   • zrezygnowania z niej, jeśli jest zbyt trudna – ale wróć do niej po uprzednim,
    ponownym przerobieniu dwóch wcześniejszych lekcji;
 • Lekcje w liczbie 24. nie muszą oznaczać dwudziestu czterech treningów – jeśli bazowałaś
  w 70% na poziomie pierwszym podczas programu – polecam przejść program wykonując
  w większości drugi poziom ćwiczeń, by ćwiczenia z programu sprawiały Ci jak najmniej
  trudności, a dawały jak najwięcej zabawy i przyjemności.

Życzę owocnej nauki i dobrej zabawy!